right

right
1. adjective
1) (on or related to the side of the body which in most people has the more skilful hand, or to the side of a person or thing which is toward the east when that person or thing is facing north (opposite to left): When I'm writing, I hold my pen in my right hand.) høyre
2) (correct: Put that book back in the right place; Is that the right answer to the question?) rett, riktig
3) (morally correct; good: It's not right to let thieves keep what they have stolen.) rett(ferdig)
4) (suitable; appropriate: He's not the right man for this job; When would be the right time to ask him?) rett, riktig, passende
2. noun
1) (something a person is, or ought to be, allowed to have, do etc: Everyone has the right to a fair trial; You must fight for your rights; You have no right to say that.) rett(ighet)
2) (that which is correct or good: Who's in the right in this argument?) rett
3) (the right side, part or direction: Turn to the right; Take the second road on the right.) høyre
4) (in politics, the people, group, party or parties holding the more traditional beliefs etc.) høyre(side)
3. adverb
1) (exactly: He was standing right here.) akkurat, rett
2) (immediately: I'll go right after lunch; I'll come right down.) straks
3) (close: He was standing right beside me.) rett ved
4) (completely; all the way: The bullet went right through his arm.) helt
5) (to the right: Turn right.) til høyre
6) (correctly: Have I done that right?; I don't think this sum is going to turn out right.) rett, riktig
4. verb
1) (to bring back to the correct, usually upright, position: The boat tipped over, but righted itself again.) rette (opp), komme på rett kjøl; ordne
2) (to put an end to and make up for something wrong that has been done: He's like a medieval knight, going about the country looking for wrongs to right.) rette på, gjøre uretten god
5. interjection
(I understand; I'll do what you say etc: `I want you to type some letters for me.' `Right, I'll do them now.') greit!; skal bli!
- righteously
- righteousness
- rightful
- rightfully
- rightly
- rightness
- righto
- right-oh
- rights
- right angle
- right-angled
- right-hand
- right-handed
- right wing
6. adjective
((right-wing) (having opinions which are) of this sort.) høyreorientert
- by rights
- by right
- get
- keep on the right side of
- get right
- go right
- not in one's right mind
- not quite right in the head
- not right in the head
- put right
- put/set to rights
- right away
- right-hand man
- right now
- right of way
- serve right
korrigere
--------
rett
--------
rette
--------
riktig
I
subst. \/raɪt\/
1) rett
you have to teach him the difference between right and wrong
du må lære ham forskjellen på rett og galt
2) rettighet, rett (til)
the suffragettes tried to obtain equal rights for women and men
suffragettene forsøkte å oppnå like rettigheter for kvinner og menn
3) høyre side, høyre hånd
4) (politikk) høyresiden, høyre fløy
he belongs to the political right
han hører til den politiske høyresiden
5) (boksing) høyre, høyreslag
all rights reserved alle rettigheter forbeholdt, kopiering forbudt, ettertrykk forbudt
be in the right ha rett, ha retten på sin side
be within one's rights være i sin fulle rett
he is quite within his right to say no
han er i sin fulle rett til å si nei
by right of i kraft av, på grunn av
by rights hvis rett skal være rett, med rette
do right gjøre det rette, gjøre rett
you did right in going there
du gjorde rett i å dra dit
give someone right innrømme at noen har rett, være enig med noen
you should at least give him right in his first presumption
du burde i det minste gi ham rett i den første antagelsen
have a\/the right to ha rett til å
have someone (bang) dead to rights (hverdagslig) ha noen i garnet, ta noen på fersken, ha ugjendrivelig bevis for at noen er skyldig
they had him dead to rights on the car theft
de hadde ham i garnet når det gjaldt biltyveriet
in one's own right i seg selv, ved egen fortjeneste, gjennom arv
that is an excellent novel in its own right
Ms Emily Florence is a peeress in her own right
keep to your\/the right gå\/kjør til høyre
in Norway you keep to the right
i Norge er det høyrekjøring
know right from wrong skille mellom rett og galt
legal right (jus) rettighet, rett
Miss\/Mr. Right (hverdagslig) den rette, kvinnen\/mannen i ens liv
of right rettelig, i kraft av noens rettigheter
it belongs to him of right
det er rettelig hans
on somebody's right til høyre, på høyre side
there's a door on your right
det er en dør til høyre
put\/set something to rights bringe i orden, få orden på
put things right si det som det er gjøre noe godt igjen
right in personam (jus) obligatorisk rett
right in rem (jus) tinglig rett
right of access (jus) samværsrett
right of action (jus) søksmålskompetanse
right of appeal (jus) ankerett, klagerett
right of initiation (parlamentarisk eller religiøst) initiativ, forslagsrett, innvielsesrett (religiøst)
right of (visit and) search (sjøfart) visitasjonsrett
right of user bruksrett
rights and duties rettigheter og plikter
rights of assembly forsamlingsrett
right to roam (jus) fri ferdsel
stand on one's rights stå på sitt, stå på krava, holde på sin rett
to\/on the right til høyre
two wrongs don't make a right sewrong, 1
II
verb \/raɪt\/
1) rette (seg), rette opp, få på rett kjøl, komme på rett kjøl
they knew they were safe when the boat finally righted
de visste de var trygge da båten endelig rettet seg opp
she righted the picture over the couch
hun rettet på bildet over sofaen
2) (overført) rette opp, gjøre godt igjen, få oppreisning, godtgjøre
he was righted in court
han fikk oppreisning i retten
3) korrigere, forbedre, rette på, rette
the piano teacher righted his mistakes
pianolæreren rettet på feilene hans
be righted få oppreisning
right oneself korrigere seg selv rette seg opp, komme på rett kjøl gjenvinne balansen
right someone gi noen oppreisning
right the helm (sjøfart) legge roret midtskips
right the wrongs gjøre godt igjen, rette opp skade, gi oppreisning
the authorities will right the wrongs that have been done to these people
myndighetene vil gi oppreisning for skaden som er påført disse menneskene
III
adj. \/raɪt\/
1) rett, riktig, rettmessig
I want the painting to be delivered to the right owner
jeg vil at maleriet skal bli levert til den rettmessige eieren
you were right to refuse
det var riktig av deg å avslå
is your watch right?
går klokken din riktig?
is this right for Old Trafford?
er dette den riktige veien til Old Trafford?
the right change
riktige vekslepenger
2) (også politikk) høyre
3) (om vinkel) rett, rettvinklet
4) (om linje) rett
5) (forsterkende) skikkelig, riktig, ordentlig
he's a right villain
han er en ordentlig skurk
she made a right mess of it
hun rotet det skikkelig til
all right greit, i orden, OK, bra
as right as rain eller as right as a trivet helt i orden, både rett og rimelig
at right angles with i rett vinkel på
be a right one være (litt av) en luring
be on the right side of (fifty) være under (femti)
come right ordne seg, bli bra igjen
do\/say the right thing gjøre\/si det rette, gjøre\/si det som passer best
do something in the right way gjøre noe riktig, gjøre noe på riktig måte
do the right thing by someone handle rett overfor noen
do what is right gjøre det rette, handle riktig
get a thing right få orden på noe få oppklart en ting, få klarhet i sakene
get on the right side of someone være på godfot med noen, komme godt overens med noen
get right gå bra, ordne seg
not be right in one's head ikke være helt god, ikke være riktig klok, ikke være vel bevart
on the right hand side på høyre side, på høyre hånd, til høyre
on the right way på rett vei, på rett spor
prove right få\/ha rett
he proved right
han fikk rett \/ han hadde rett
put a watch right stille klokken
put oneself right with someone komme til forsoning med noen
put one's right hand to it sette alle krefter inn
put\/set right sette på plass, sette tilbake sette i stand, reparere, ordne
put\/set someone right rette på noen, korrigere gjøre noen frisk, helbrede noen hjelpe noen (med) å finne seg til rette
the right man in the right place rett mann på rett sted
the right man\/woman den rette
she's been searching for years to find the right man
hun har lett i årevis etter den rette
the right time riktig tid, riktig klokke
what's the right time?
hva er riktig klokke\/tid?
the right wing høyrefløyen
she belongs to the right wing of her party
hun hører til høyrefløyen i partiet sitt
right you are! eller right oh! da sier vi det! , OK!
that's right! akkurat! , det stemmer! , det er riktig!
too right! (austr.) klart det, det har du rett i, OK
you're right (there) det har du rett i, det er riktig
IV
adv. \/raɪt\/
1) (om retning) rett, direkte, strake veien
he went right at him
han gikk rett på ham
2) (om tid eller sted) akkurat, nøyaktig, straks
3) helt, aldeles
she planted a hedge right round the house
hun plantet en hekk rundt hele huset
you can see right to the bottom of this lake
du kan se helt til bunns i dette vannet
4) rett, riktig, på riktig måte
I found it difficult to act right in that situation
jeg syntes det var vanskelig å handle riktig i den situasjonen
he got married, if I remember right
han ble gift, hvis jeg husker riktig
5) til høyre
turn right after the hotel
sving til høyre etter hotellet
6) (forsterkende) svært, riktig, utmerket, helt
you know right well what I mean
du vet utmerket godt hva jeg mener
go right klaffe, ordne seg
right ahead rett foran, rett frem
right and left ettertrykkelig, i det vide og brede, etter noter, på alle bauger og kanter
his father was criticized right and left after the meeting
faren hans ble kritisert på alle bauger og kanter etter møtet
right away eller right off (spesielt amerikansk) med en gang, straks, med det samme
right dress! (militærvesen) retning høyre!
right first time! riktig gjettet på første forsøk!
right off skal bli, straks
right of something til høyre for noe.
right on javisst, utmerket rett frem
right turn! (militærvesen) høyre om!
V
interj. \/raɪt\/
1) OK, javisst, javel
2) nok om det, over til noe annet
3) nemlig
right? ikke sant?
right then OK, da er det i orden

English-Norwegian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • right — / rīt/ n [Old English riht, from riht righteous] 1 a: qualities (as adherence to duty or obedience to lawful authority) that together constitute the ideal of moral propriety or merit moral approval b: something that is morally just able to… …   Law dictionary

 • Right — • Substantive designating the object of justice Catholic Encyclopedia. Kevin Knight. 2006. Right     Right     † …   Catholic encyclopedia

 • Right — (r[imac]t), a. [OE. right, riht, AS. riht; akin to D. regt, OS. & OHG. reht, G. recht, Dan. ret, Sw. r[ a]tt, Icel. r[ e]ttr, Goth. ra[ i]hts, L. rectus, p. p. of regere to guide, rule; cf. Skr. [.r]ju straight, right. [root]115. Cf.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • right — [rīt] adj. [ME < OE riht, straight, direct, right, akin to Ger recht < IE base * reĝ , straight, stretch out, put in order > RICH, RECKON, L regere, to rule, rex, king, regula, a rule] 1. Obs. not curved; straight: now only in… …   English World dictionary

 • Right — Right, adv. 1. In a right manner. [1913 Webster] 2. In a right or straight line; directly; hence; straightway; immediately; next; as, he stood right before me; it went right to the mark; he came right out; he followed right after the guide. [1913 …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Right — Right, n. [AS. right. See {Right}, a.] 1. That which is right or correct. Specifically: (a) The straight course; adherence to duty; obedience to lawful authority, divine or human; freedom from guilt, the opposite of moral wrong. (b) A true… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • right — right, rightly 1. Right is used as an adverb meaning ‘in the right way, in a proper manner’ with a number of verbs, notably do right, go right (as in Nothing went right), guess right, spell something right, treat someone right. In general,… …   Modern English usage

 • right — [adj1] fair, just appropriate, condign, conscientious, deserved, due, equitable, ethical, fitting, good, honest, honorable, justifiable, lawful, legal, legitimate, merited, moral, proper, requisite, righteous, rightful, scrupulous, standup*,… …   New thesaurus

 • right — ► ADJECTIVE 1) on, towards, or relating to the side of a human body or of a thing which is to the east when the person or thing is facing north. 2) morally good, justified, or acceptable. 3) factually correct. 4) most appropriate: the right man… …   English terms dictionary

 • right — adj 1 *good Antonyms: wrong 2 *correct, accurate, exact, precise, nice Analogous words: fitting, proper, meet (see FIT): *decorous, decent, seemly Antonyms: wrong …   New Dictionary of Synonyms

 • Right — Right, v. t. [imp. & p. p. {Righted}; p. pr. & vb. n. {Righting}.] [AS. rihtan. See {Right}, a.] 1. To bring or restore to the proper or natural position; to set upright; to make right or straight (that which has been wrong or crooked); to… …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”